KOA´s Klublove 2019

 

 


 

Køge og Omegns Automobilklub

 

Rally - Bilorientering - Historisk

      Stiftet i 1921


 

 

 

 

Klublove 2019

 

 

 

 

 

Køge og Omegns Automobilklub er medlem

af Dansk Automobil Sports Union.

 

 

 

 

 

 

Love for Køge og Omegns Automobilklub

DASU klub nr. 014

 

§ 1.  NAVN

Klubbens navn er: KØGE OG OMEGNS AUTOMOBILKLUB, forkortet K.O.A.. Hjemsted og værneting er Køge.

 

 

§ 2.  FORMÅL.

Klubbens formål: Ved forenede bidrag at varetage motorsagens og dermed medlemmernes interesser overfor offentlige og private myndigheder, institutioner o.lign., at bistå medlemmerne med råd og vejledning, at pålægge sine medlemmer under motorkørsel at optræde lovligt og hensynsfuldt, at afholde konkurrencer og fælles sammenkomster, udflugter o.s.v..

 


 

§ 3. KLUBBEN.

Klubben er medlem af DANSK AUTOMOBIL SPORTS UNION

 

 

§ 4. MEDLEMMER.

Som medlemmer kan motorinteresserede optages ved henvendelse til bestyrelsen, der skønner om optagelse kan finde sted eller ej, og denne kan afslå optagelse uden nærmere begrundelse. Bestyrelsen har ret til eksklusion af et medlem, dog med vedtagelse på en generalforsamling, hvis medlemmet måtte ønske det. Det samme er tilfældet ved nægtet optagelse.

 

 

§ 5. INDSKUD OG KONTINGENT.

Medlemskontingentet for samtlige medlemsgrupper fastsættes af bestyrelsen. Medlemsskabet gælder fra den 1/1 til den 31/12, og medlemsskabet for det pågældende år skal indbe­tales til klubben senest ved den årlige generalforsamling. For nye medlemmer forfalder kontingentet til betaling ved indmeldelsen.

 

 

§ 6. GENERALFORSAMLING.

Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed. Kun generalforsamlingen kan give, forandre eller ophæve klubbens love og sætte tidligere generalforsamlingers beslutninger ud af kraft.

Lovændringer skal vedtages på en generalforsamling med mindst to tredjedele af de tilstedeværende stemmer.

Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i den sidste halvdel af februar måned. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 1. uge før generalforsamlingen.

Indkaldelsen til generalforsamlingen skal tillige med dagsorden og de af bestyrelsen fremsatte forslag og indkomne forslag, skriftlig meddeles klubbens medlemmer ved udsendelse af brev/mail/sms samt offentliggøres på klubbens hj.side, med mindst 8 dages varsel med angivelse af dagsorden:

 

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning.

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til

    godkendelse.      

4. Indkomne forslag. 

5. Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og revisorer

    samt bestyrelses‑suppleanter, og en revisorsuppleant.

6. Valg til diverse udvalg.

7. Eventuelt.

 

Afstemninger foregår ved håndsoprækning eller ‑ når blot eet medlem ønsker det - skriftligt

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det fornødent, eller når mindst en fjerdedel af medlemmerne skriftligt anmoder herom med opgivelse af, hvad man ønsker behandlet.

Denne kan indvarsles med 8 dages varsel.

Forslag om klubbens opløsning skal behandles på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 8 dages mellemrum og med mindst tre fjerdedele af de tilstedeværende stemmer.

 

 


 

§ 7. Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af formanden, der vælges hvert år på den ordinære generalforsamling, og 5 bestyrelsesmedlemmer, der vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen og afgår med henholdsvis 2 og 3 medlemmer hvert år, første gang ved lodtrækning.

Valgbarhed  til bestyrelsen, kræver 2 års anciennitet i klubben.

Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, kasserer og sekre­tær.

Bestyrelsen skal sørge for, at der vælges eller udpeges et sportsudvalg med en formand i spidsen, sportsudvalgsformanden eller medlemmerne behøver ikke at være medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen skal godkende sportsudvalgets arrangementer og dispositioner.

 

Bestyrelsen skal sørge for at der vælges eller udpeges et

klubhus/lokaleudvalg med en formand i spidsen.

Formanden eller medlemmerne behøver ikke at være medlem af

bestyrelsen.  Der vælges mindst to medlemmer til udvalget.

Der foretages valg hvert år, genvalg kan finde sted.

Bestyrelsen skal godkende klubhus/lokaleudvalgets arrangementer og dispositioner.

 

Bestyrelsen skal sørge for, at der vælges eller udpeges en Webmaster

Bestyrelsesmøde afholdes, når formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 medlemmer er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Regnskabsåret er fra 1/1 til 31/12 og regnskabet skal revideres inden generalforsamlingen.

Bestyrelsen kan supplere sig med medlemmer til særlige udvalg.

Bestyrelsen repræsenterer klubben og er solidarisk ansvarlig sammen med revisorerne for klubbens midler.

 

 

Således vedtaget på generalforsamlinger i 1983, 1994, 1997,

2009, 2011, 2012, 2016 og på generalforsamlingen i 2019